Kartleggingsverktøy

Fokus kartleggingsverktøy består av:

 • Fonembevissthetstest
 • Systematisk observasjon av lese- og staveatferd: ordprøver og en setningsleseprøve
 • Talesymboltest der elevene blant annet kobler talesymboler til bokstaver
 • Kartlegging av grunnleggende begrepssystemer

Begrepstesten ble utviklet som en screeningprøve midt under mitt første forsøk med systematisk begrepsundervisning i hel førsteklasse.  Den vil man etter hvert finne under temaet Begreper. Talesymboltesten ble lagd under masterprosjektene mine. Fonemtesten og observasjonsprøvene i lesing og staving ble lagd på nittitallet og brukt i mange år, både i spesialpedagogikken og til screening av hele klasser i forebyggende øyemed. Disse kartleggingsverktøyene ble videreutviklet i forkant av masterstudien.

Systematisk observasjon av lese- og staveatferd består av seks oppgavetyper i henholdsvis lesing og staving etter diktat. Hvert av disse fins i fire så noenlunde tilsvarende oppgavesett, slik at kan kan teste samme fenomen gjentatte ganger.

Prøvesett 1 tester om elevene kan lese og stave ord med bokstavlydene. Alle bokstaver blir testet to ganger. Det er nyttig å kartlegge hvilke bokstaver og lyder som eventuelt volder problemer, og i hvilken grad elevene blander store og små bokstaver eller speilvender dem etc. under staving. Likedan bør en legge merke til om elevene gjenkjenner ordene straks når de leser, om de isteden drar lydene sammen til ord (lyderer), eller om de lydplukker (sier lydene eller bokstavnavnene separat).

Prøvesett 2 og 3 tester om elevene behersker konsonantforbindelser, først i utlyd, så i framlyd. Ord med konsonantforbindelser er vanskeligere å lese og stave enn ord med annenhver vokal og konsonant. Dette gjenspeiler talespråkutviklingen, der konsonantforbindelser læres relativt seint. Vanskeligst er konsonantforbindelser i framlyd (først i ord), og ikke minst grupper med tre konsonanter.

Også her vil det måtte bli et opphold etter korte lyder i starten. For eksempel krever det et visst nivå før elevene sammenleser konsonantene i ordet strå. Her er t-lyden eksplosiv og blir borte med én gang. Elevene må derfor registrere R-en samtidig med T-en og lese det som en helhet.

Prøvesett 4 og 5 tester elevens kjennskap til bokstavløse lyder og deres symboler. Diftongene og de bokstavløse konsonantlydene skrives ofte med bokstavgrupper. Her står ikke bokstavene for sin faste lyd, og elevene må lære å gjenkjenne eller gjenkalle dem som en enhet, som et enkeltlydsymbol. I tillegg er det en del regelstyrte stavemåter der den ene bokstaven faller bort. Da kaller vi symbolet for en vikarbokstav, som K foran I/Y/EI ved kj-lyden, eller N foran K eller G ved ng-lyden. På østnorsk uttales dessuten S foran L som en sj-lyd. Prøvesett 5 tar for seg disse fenomenene.

Prøvesett 6 tar for seg regelstyrte eller særegne skrivemåter, som bruk av stum bokstav, vikarbokstav og dobbel eller forenklet konsonant.

Det er nyttig å legge merke til om elevene deler opp bokstavgrupper (prøve 4 og 5) i sine respektive bokstavlyder. Slike fenomener er det da viktig å jobbe systematisk med. Nedenfor er noen forslag til oppgavetyper som man finner i Fokus:

 1. Finn lyden: Her leter elevene gjennom bokstavrekker, finner aktuelt symbol, for eksempel SKJ, og setter ring rundt bokstavgruppa idet de sier lyden.
 2. Skriving med bokstavgruppekort etter diktat: Barna blir diktert ord. I tillegg til å legge bokstaver, skal de finne bokstavgruppekortet ved bokstavløse lyder. Dette bevisstgjør raskt på at bokstavgruppa står for én lyd.
 3. Appen Fokus symbolpusling kan erstatte bokstavesker.
 4. Lytting til og innlæring av en språklydsang, og deretter bearbeiding av sangteksten på ulike måter:
 5. Løping etter ordkort frå sangteksten, og sammenpusling etterpå
 6. PC-pusling eller papirpusling av teksten
 7. Diktreparasjon av teksten der barna gjør ei bokstavrekke utan mellomrom om til sangtekst med diktform igjen
 8. Stavelsesdeling av sangteksten
 9. Utfyllingsoppgaver
 10. Bøyningsøvelser til substantiver og verb i teksten – fra fjerdeklasse av
 11. Lesing av lange tekster som fokuserer på hvert symbol. I Fokus fins en føljetong, Kai og Aud, som tar for seg hver bokstavløs lyd med ulike stavemåter.