Skriftspråk via vers

Skriftspråk via vers er temaet for denne delen av nettsida. Sanger og regler kan være et kraftfullt redskap i skriftspråklæringen. Gjennom å leke med rim og rytme, gjennom å synge sanger som framhever spesifikke språklyder, og gjennom selv å skape dikt og sanger, kan både førskolebarn og skolebarn – og endatil voksne analfabeter og norskinnlærere – danne fundamentet for skriftkyndighet.

Ei rekke treningsstudier har vist at førskolebarn kan bli bevisste på språkets lyder og lære bokstaver via sang, lek og bevegelse kombinert med bevisstgjøring og utforsking av tale og skrift. Språklekene til Bente Hagtvet, Jørgen Frost og Liv Kari Bondevik Tønnessen er fortsatt et skattkammer for foreldre, barnehagelærere og pedagoger i skolen. Disse bøkene fins i Nasjonalbibliotekets samling av digibøker. Digitaliseringen av skolen bør ikke medføre at disse lekene og sangene går i glemmeboka. Barn som er i risikosonen for å utvikle lesevansker, trenger dette fundamentet, skal de lykkes med tilegnelsen.

På syttitallet forsket Vebjørn Skjelfjord fram en artikulasjonsbasert leseopplæringsmodell som tok utgangspunkt i små fortellinger der samme lyd og symbol gikk igjen. Med utgangspunkt i teksten og bildet analyserte barna sin egen artikulasjon og kom fram til en definisjon av hvordan den enkelte språklyden dannes med taleorganene. Dette fungerte strålende, både i førskolegrupper og i førsteklasse. Denne metodikken ble brukt på egen skole fra 1997. Etter hvert videreutviklet jeg metoden ved å erstatte fortellingene med sanger. Dette tilførte enda et læringsfremmende element. I tillegg lagde jeg bearbeidingsoppgaver til sangene, der barna for eksempel klipte opp teksten og puslet den sammen. Gjennom dette arbeidet ble ikke bare lyder og symboler bevisstgjorte; koblingene ble også automatiserte i lesing, og ofte også i staving.

Fagboka Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring tar for seg mange tema knyttet til skriftspråkundervisning. Noen av disse er relatert til læremiddelpakken Fokus. Ressursen her på Skriftspråk via vers skal i første rekke handle om Fokus. I fagboka kan man lese seg opp på bruk av språkleker og leseforberedende aktiviteter.